Sanatan Dharma – De eeuwige Religie voor iedereen

Gesprek met Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, waarin hij een vragenlijst beantwoordt van het Bhavan’s Journal. Dit gesprek vond plaats op 28 juni 1976.

Vraag: ‘Er wordt gezegd dat de grootste kracht van het hindoe­ïsme haar ruimdenkendheid is. Deze ruimdenkendheid is echter tegelijkertijd haar grootste zwakte, omdat er zeer weinig algemene religi­euze voorschriften zijn, die net zoals bij andere religies het geval is, voor iedereen verplicht zijn. Is het noodzakelijk en mogelijk een uit­eenzetting te geven van enkele grondvoorschriften voor alle hindoes?’

Srila Prabhupada: De vedische religie is niet alleen bedoeld voor zogenaamde hindoes. Dat moeten we goed begrijpen. Dit is sanatana-dharma, de eeuwige en uni­versele aard en plicht van ieder levend wezen. Het is bedoeld voor alles wat leeft, voor alle levende wezens. Dat is de reden waarom het sanatana-dharma wordt genoemd. Ik heb dat eerder ook uitgelegd.

Het levend wezen is sanatana, eeuwig, God is sanatana en er is de sanatana-dhama, de eeuwige woning van de Heer. Zoals Krishna in de Bhagavad-gita (8.20) beschrijft: paras tasmat tu bhavo ‘nyo vyakto ‘vyaktat sanatanah — ‘Maar er is een andere ongemanifesteerde natuur, die eeuwig is.’ En in het elfde hoofdstuk beschrijft Krishna Zichzelf als sanatanah. Herinner je je dat? Hij wordt er beschreven als sanatanah, de aller­hoogste eeuwige.

Het vedische systeem wordt dus eigenlijk sanatana-dharma genoemd, niet hindoe-dharma. Dat is een ver­keerde voorstelling van zaken. Dit sanatana-dharma is bedoeld voor alle levende wezens, niet slechts de zoge­naamde hindoes. De term ‘hindoe’ op is zichzelf een misvatting. De moslims noemden de Indiërs die aan de andere kant van de Sindu-rivier woonden `Sindoes’, wat door hun karakteristieke uitspraak ‘Hindoes’ werd. In ieder geval noemden de moslims India `Hindoestan’, wat ‘het land aan de andere kant van de Sindoe’, ofwel de Hindoe-rivier, betekent. Nergens in de veda’s wordt naar `Hindoestan’ verwezen. Dit ‘hindoe-dharma’ is dus niet gebaseerd op de veda’s.

Werkelijk vedisch-dharma is sanatana-dharma of var-nashrama-dharma. Dit moet eerst begrepen worden. Dat sanatana-dharma of vedisch-dharma wordt nu genegeerd, verdraaid, slecht vertegenwoordigd en ver­keerd begrepen als ‘hindoeïsme’. Dat is een verkeerde opvatting. Wij moeten het sanatana-dharma of var-nashrama-dharma bestuderen, dan zullen we begrijpen wat de vedische religie inhoudt.

Ieder levend wezen is eeuwig, sanatana. God is ook eeuwig en we kunnen samen met God leven in Zijn sanatana-dhama, Zijn eeuwige woning. Deze wissel­werking wordt sanatana-dharma genoemd, de eeuwige aard en plicht van het levend wezen. Vedische religie betekent dus dit sanatana-dharma, niet hindoe-dharma. Lees het vers uit de Bhagavad-gita eens dat Krishna als sanatanah beschrijft.

Opmerking:

tvam aksaram paramam veditavyam, tvam asya visvasya param nidhanam

tvam avyayah sasvata-dharma-gopta, sanatanas tvam puruso mato me

`Jij bent het hoogste en voornaamste doel. Je bent de uiteindelijk rustplaats van dit hele universum. Je bent onuitputtelijk, de oudste, de instandhouder van de eeu­wige religie en de Persoonlijkheid Gods. Dat is mijn mening.’ (Bhagavad gita 11.18)

Srila Prabhupada: Deze kennis is noodzakelijk. Krishna is eeuwig, wij zijn eeuwig en de plek waar wij met Hem zullen leven en onze gevoelens zullen uitwis­selen, is eeuwig. En het systeem dat ons dit eeuwige systeem van wisselwerking onderwijst, wordt sanatana-dharma genoemd, de eeuwige religie. Ze is bedoeld voor iedereen.

Vraag: Hoe kunnen mensen sanatana-dharma dagelijks op een praktische wijze volgen?

Srila Prabhupada: Hoe doen wij het? Is dat niet prak­tisch? Krishna vraagt ons: man-mana bhava mad-bhak-to mad-yaji mam namaskuru — ‘Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij.’ [Bg.18.65] Wat is daar onpraktisch aan? Wat is het probleem? En Krishna belooft: mam evaisyasy asamsaya — ‘Als je dit doet zul je tot Mij komen. Zonder enige twijfel zul je tot Mij komen.’ Waarom doe je dat niet?

Later verzoekt Krishna ons: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja ‘Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen aan Mij over.’ [Bg. 18.66] Dit is praktische religie. Geef je gewoon over aan Krishna en denk: ‘Ik ben
Krishna’s toegewijde, Krishna’s dienaar.’ Volg deze eenvoudige aanpak en alles komt goed. Echt dharma, echte religie, betekent: dharmam tu saksad bhagavat-pranitam — Wat God zegt is dharma. [Bhag. 6.3.19] En God zegt: ‘Laat al die ver­zonnen dharma varen en geeft je alleen aan Mij over.’ Aanvaard daarom dat dharma.

Waarom aanvaard je Krishna’s instructie niet? Waarom vermijd je Zijn instructie? Dat is de oorzaak van al je problemen. Je weet het ver­schil niet tussen dit sanatana-dharma, de ware eeuwige religie, en je verzonnen dharma. Als je een vals religieus stelsel aanhangt, zul je lijden. Maar als je het echte religieuze stelsel volgt, zul je gelukkig worden.

Natuurlijk heeft India, net als de rest van de wereld, tegenwoordig het echte religieuze stelsel — sanatana-dharma of varnashrama-dharma —opgegeven. In India hebben ze een mengelmoes aanvaard, dat hindoeïs­me wordt genoemd. Daarom zijn er problemen. Overal, maar vooral in India, moet men weten dat dit vedi­sche systeem de echte religie is. Vedische religie betekent: varnash-rama-dharma. Krishna, God, zegt: catur varnyam maya srstam — ‘Met het oog op spirituele en materiële vooruitgang, zijn de vier geledingen van de menselijke samenleving door Mij ingesteld.’ [Bg. 4.13] Dat is ver­plicht, net zoals het volgen van de staatswetten verplicht is. Je kunt niet zeggen: ‘Ik aanvaard deze wet niet.’ Nee, je moet die aanvaarden wan­neer je een gelukkig leven wilt lei­den. Je kunt geen vogelvrijverklaar­de worden, want je zult niet gelukkig zijn. Je zult gestraft worden.

God zegt: maya srstam — ‘Dit var-nashrama-systeem wordt door Mij gegeven.’ Hoe kunnen we het dat weigeren te volgen? Dat betekent dat we de ware religie verlooche­nen. Dharmam tu saksad bhagavat-pranitarn. Echt dharma, echte reli­gie, betekent de orde die door God gegeven is. En God zegt: catur-var-nyam maya srstam guna-karma-vib-hagasah — ‘Ik heb deze vier sociale geledingen geschapen, die geba­seerd zijn op de eigenschappen en activiteiten van de mensen, zodat de menselijke samenleving op de juiste manier bestuurd wordt.’ Daarom moet je het aanvaarden.

Vraag: En dit is een voor­schrift dat voor iedereen geldt?

Srila Prabhupada: Voor iedereen. Aan het hoofd van de sociale orde moet de intelligente klasse mensen staan; zij geven advies. Verder moet er een regerende en beschermende klasse zijn evenals een klasse van landbouwers en handelslieden en ook een arbeidersklasse. Dit wordt allemaal uiteengezet in de Bhagavad-gita: brahmana, ksatriya, vaisya, sudra.

Wanneer je je echter volledig over­geeft aan Krishna, kun je alle regels met betrekking tot de vier sociale klassen opgeven. Dat is waarom Krishna zegt: sarva-dharmam pari-tyajya — ‘Uiteindelijk is mijn instructie dat je alle religieuze voor­schriften moet opgeven’, inclu­sief de vedische voorschriften, `en je alleen aan Mij moet overgeven.”Brahmana-dharma’,`ksatriya-dharma’, ‘hindoe-dharma’, dit dharma, dat dharma — geef deze allemaal op en geeft je alleen aan Krishna over, want het uiteindelijke doel van dharma is om tot Krishna te komen. ‘Kom rechtstreeks tot Mij en alles zal goed komen.’

Leerling: Zo veel mensen verzin­nen hun eigen systeem en zeggen: `Dit is de weg naar God.’

Srila Prabhupada: Laat ze dan maar lijden. Wat valt hieraan te doen? Als je de wetten van de staat niet aanvaardt maar je eigen wetten fabriceert, dan zul je lijden. De staat zegt: ‘rechts aanhouden.’ Maar als je je eigen wet maakt — ‘Nee, ik zal links aanhouden’ — dan zul je lijden. Dat is een feit.

Krishna geeft een persoonlijk advies: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja. — “Laat al je verzonnen religie achter je en geef je alleen aan Mij over.’ Neem dit advies ter harte en wees gelukkig.

 

 

One Response to Sanatan Dharma – De eeuwige Religie voor iedereen

  1. KENNETH STRIJDHAFTIG December 7, 2020 at 3:52 pm #

    Goede morgen ,

    Ik ben iemand die over alle grote religieen een beetje probeer te lezen om meer over hen te weten te komen. Maar ik ben door het Hindoeisme het meest geboeid geraakt , vanwege zeer diepzinnige zaken ,die ik tegenkom tijdens het lezen. Ik probeer een totaal beeld te krijgen van de opbouw van het groot arsenaal aan geschriften en subgeschriften ( zoals bijv veda’s ,,purana’s , mahapurana’s enz. ) en hoe ze in relatie tot elkaar staan. Misschien zou u mij aan een schematisch overzicht hiervan kunnen helpen. Ik zal U heel dankbaar zijn.

Leave a Reply