Waar in de vedische geschriften staat dat de mens geen vlees mag eten?

Waar in de vedische geschriften staat dat de mens geen vlees mag eten?
Komt deze vraag jullie bekend voor? Vroeger kon ik er geen antwoord op geven. Het is alleen dankzij de grondeloze genade van onze Guru die onze onwetendheid wegneemt en ons verlicht met de fakkel der kennis, dat ik er nu wel antwoord op heb. Vooral bij veel “hindoestanen” is dit een veel voorkomende vraag. Hieronder vinden jullie heel veel bewijs in onze geschriften dat vlees eten niet toegestaan is voor mensen. In principe weten ze het allemaal maar helaas is het heel moeilijk om ervan af te blijven. De meesten volgen Divali, Navratri, Ganesha Caturthi, Shiva ratri, Ram navami en Krishna Janamasthmi. Die samskara’s hebben ze gelukkig. Op die dagen gaan ze naar de mandir en volgen een vegetarisch dieet. Ze laten ook rituelen doen door pandits. Heel vaak komt het voor dat als de pandit weg is er daarna weer alcohol wordt gedronken en vlees wordt gegeten. Dit is niets anders dan dweilen met de open kraan. Eerst Durga path en daarna Murda patha is niet hetgeen in de geschriften staat! Iemand die vlees eet is het niet waard om zichzelf mens te noemen. Pythagoras zegt: “Zij die dieren doden om hun vlees te eten hebben eveneens de neiging hun eigen ras te vermoorden”. Dit is wat er aan de gang is in de wereld. Wegens het ontbreken van liefde voor de dieren is er ook geen liefde tussen mensen onderling. Hoeveel oorlogen zijn er op dit moment aan de gang? Sla de krant open of lees het nieuws, overal berichten over zinloos geweld. Mensen willen vrede op aarde. Hoe kan er vrede op aarde zijn als er per dag meer dan een miljoen dieren op brute wijze worden afgeslacht? Ik ben er van overtuigd dat als we stoppen met vlees eten het een stuk beter zal gaan met de mensheid. Het bewustzijn moet op een hoger niveau. Vlees eten brengt heel veel karma met zich mee. Gaan we door op de zelfde voet dan zijn nog meer natuurrampen en oorlogen onvermijdelijk. Precies op de manier hoe mensen onschuldige dieren afslachten zullen ze zelf vernietigd worden door de wetten van karma. De komende weken zal ik proberen om wat artikelen op de site te zetten m.b.t het vegetarisme. Elke erkende religie zegt dat een vegetarisch dieet het dieet is voor de mens! Hoewel het vegetarisme een hogere levensfilosofie is, is het niet alles. Zelfs lagere levensvormen zoals koeien, vogels etc. zijn vegetariërs. Als mens zijn wij op een hoger niveau en moeten wij streven het hoogste levensdoel te bereiken: nl. een zuivere toegewijde van God worden en Hem liefdevolle, bovenzinnelijke dienst bewijzen. Alleen op die manier kunnen wij God bereiken en samen met Hem een leven leiden, in alle eeuwigheid, vol onbegrensde gelukzaligheid en kennis .

1* Heer Krishna zegt in de Bhagavad-gita (Bg. 9.26): Als men Mij met liefde en toewijding een blad, een bloem, fruit of water offert, zal Ik het aanvaarden. Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada legt uit: ” Iemand die van Krishna houdt zal Hem alles willen geven wat Hij hebben wil, en vermijden hem iets te offeren wat ongewenst is. Zo dienen Krishna geen vlees, vis en eieren te worden geofferd. Wilde Hij dat dit aan Hem geofferd werd, dan zou Hij dat ook gezegd hebben. In plaats daarvan vraagt Hij uitdrukkelijk om een blad, fruit, bloemen en water, en van zo’n offer zegt Hij: ” Ik zal het aanvaarden.” Derhalve dienen we te begrijpen dat Hij geen vlees, vis en eieren aanneemt. Groente, graan, fruit, melk en water zijn het juiste voedsel voor de menselijke wezens en wor-den voorgeschreven door Heer Krishna Zelf. Wat we verder willen eten kan niet aan Hem geofferd worden, aangezien Hij dat niet wil aannemen. We bevinden ons dus niet op het vlak der liefdevolle toewijding als we Hem zulk voedsel offeren.
2* De Manusmrti (5.49) waarschuwt ons: ” De oorsprong van vlees en de wreedheid van het vetmesten en slachten van belichaamde wezens in ogenschouw genomen, dient de mens zich volkomen van het eten van vlees te onthouden.”
3* Rig-Veda 10.87.16: ” 0 koning, als iemand niet van het eten van mensenvlees, het vlees van een paard of een ander dier, en anderen van hun melk berooft door koeien te slachten, dient niet te aarzelen zo’n maniak te onthoofden.”
4* In de Bhagavad-gita (Bg. 5.18) legt Krishna uit dat
geestelijke volmaaktheid begint als men kan zien dat alle levende wezens gelijk zijn. ” Door zijn werkelijke kennis ziet de nederige wijze met gelijkgezinde blik: een geleerde en zachtmoedige brahmana, een koe, een olifant, een hond en een hondevleeseter (paria).”
5* Mahabharata (Anu Parva 115.47): ” Degene die het vlees koopt maakt zich schuldig aan geweld door zijn rijkdom; degene die het vlees eet doet dat door te genieten van de smaak; degene die het dier doodt maakt zich schuldig aan geweld door het dier daadwerkelijk vast te binden en af te slachten. Dit zijn dus drie vormen van doden. Degene die vlees wegbrengt of het laat halen, degene die de ledematen van dieren afsnijdt en degene die vlees koopt, verkoopt, of kookt en eet — al deze personen dienen als vleeseters beschouwd te worden.”
6* Srila Prabhupada zegt in het Caitanya-caritamrta (Madhya 24.251): “Degenen die dieren doden en ze onnodig pijn bezorgen – zoals mensen dat in slachthuizen doen – zullen in hun volgende leven en in vele levens die nog zullen komen op dezelfde wijze gedood worden…. In de joods-christelijke geschriften wordt heel duidelijk gezegd: ” Gij zult niet doden.” Toch gaan zelfs religieuze leiders zich onder het verzinnen van allerlei uitvluchten te buiten aan het doden van dieren, terwijl ze tegelijkertijd voor vrome mensen willen doorgaan. Dit soort schijnvertoningen en huichelarij in de samenleving zijn de oorzaak van een eindeloze reeks rampen, zoals oorlogen, waar mensen in grote getale het slagveld opgaan om elkaar te doden. Nu hebben ze de atoombom uitgevonden die gewoon ligt te wachten om gebruikt te worden voor een totale vernietiging.”
7* Het Srimad Bhagavatam 10.10.10 zegt: “Tijdens het leven kan iemand trots zijn op zijn lichaam, denkende dat hij een belangrijke persoon, minister, president of zelfs een halfgod is, maar ongeacht wie men ook moge zijn; na de dood verandert dit lichaam of in wormen, of in ontlasting of in as. Wanneer iemand arme dieren doodt om de tijdelijke grillen van het lichaam te vervullen, weet hij niet dat hij in zijn volgend leven zal lijden, omdat het vaststaat dat zo’n zondige persoon naar de hel zal gaan om de resultaten van zijn zondige daden te ontvangen.”
8* In het Srimad Bhagavatam ( SB.3.29.21) zegt de Heer: “Ik woon in ieder levend wezen als de Superziel. Als iemand geen oog heeft voor deze alomtegenwoordige Superziel, of Idem geen respect betoont, maar wel het altaarbeeld in de tempel vereert, is dat niets dan schijn.” In dit vers wordt gezegd dat de Heer aanwezig is in ieder levend wezen als de Superziel of
Paramatma. Deze Paramatma is een expansie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en we dienen te,begrijpen dat in elk lichaam (mens, dier, vogel enz.) 2 zielen aanwezig zijn, nl. de individuele ziel (jivatma) en de Allerhoogste ziel, de Godspersoon. Als iemand een ander levend wezen doodt (of beter gezegd: het lichaam doodt) pleegt hij geweld tegenover het individu en gedraagt zich niet respectvol tegenover God, die Zich tevens in het lichaam bevindt. Elk lichaam is een tempel waarin God Zich bevindt. Als iemand zich naast deze gruweldaden Meent:oprecht bezig te houden met de verering van de Beeldgedaante (Murti) van de Heer houdt die persoon zichzelf voor de gek. God zegt dat het niets anders is dan schijn(heiligheid). M.a.w. de zogenaamde “vrome” en trouwe tempelganger, kerkbezoeker of goedgelovige, die “God in zijn hart ziet of ervaart”, maar arme onschuldige dieren eet terwille van de bevrediging van een stukje vlees — de tong — zijn gedoemd naar de hel te gaan, met alle goedgelovigheid !!!
9* Wie dieren doodt, zal een dier worden en zelf gedood worden. In de betekenis verklaring van de Caitanya-caritamrta (Madhya 24.252) zegt Srila Prabhupada: “Als we dieren doden, zal ons niet alleen de menselijke gedaante ontnomen worden, maar zullen we ook een dierlijke gedaantemoeten aannemen. Vervolgens,worden we op een of andere manier gedood door hetzelfde soort dier als wij zelf ooit gedood hebben. Dat is de wet van de natuur. Het Sanskriet-woord “mamsa” betekent “vlees”. Er wordt gezegd: mam sah khadatiti mamsah: ” Ik eet nu het vlees van een dier dat ooit in de toekomst mijn vlees zal eten.”
10* ” Geweldloos zijn ten opzichte van mensen, en arme dieren doden of vijandig behandelen, is de filosofie van Satan. In dit tijdperk staan bijna alle mensen vijandig tegenover de dieren en daarom staan deze schepsels altijd onder hoogspanning. De reactie van die arme dieren slaat terug op de menselijke samenleving. Daarom leven wij ook altijd in angst voor een koude oorlog of een echte oorlog tussen individuen, groepen of landen.”
11* Srila Prabhupada: ” Sommige schurken verkondigen de theorie dat een dier geen ziel heeft of te vergelijken is met een dode steen. Zo willen ze aannemelijk maken dat het geen zonde is om dieren te doden. Maar het zijn niet de dieren die van steen zijn, het zijn de harten van hen die dieren doden. Daarom zijn ze niet vatbaar voor rede of wijsheid. Ze blijven er abattoirs op na houden en op dieren jagen.”
12* Srimad Bhagavatam (SB.526.13): “Er zijn wrede mensen die om hun lichaam in stand te houden en hun tong te strelen de arme dieren en vogels levend in de pan stoppen. Zelfs menseneters veroordelen dergelijke figuren. In hun volgend leven worden zulke mensen door de Yamaduta’s naar de hel gebracht die als Kumbhipaka bekend staat, en daar in de kokende olie gebraden.”
13* Manusmriti 5.49: ” Laat de mens zich geheel onthouden van vleeseten, nadat hij de herkomst van vlees en de wreedheid van het vastbinden en doden van belichaamde wezens goed overwogen heeft”
14* Atharva Veda 17.1.4: ” Men moet dierbaar geacht worden, zelfs door het dierenrijk.”
15* Mahabharata Anusana-parva 115.47: ” Hij die ernaar verlangt zijn lichaam te verrijken door het eten van vlees van andere wezens, leeft in ellende in wat voor levensvorm hij ook geboren moge worden.
16* Het nemen van elke vorm van leven, zelfs dat van een plant, is zeker een zonde, maar Heer Krishna, de Allerhoogste Bestuurder, bevrijdt ons van deze zonden door het Hem aangeboden vegetarische voedsel te aanvaarden. Het eten van voedsel dat eerst aan de I leer geofferd is, kan vergeleken worden met de situatie van een soldaat die in oorlogstijd mensen doodt. Als de commandant iemand in de oorlog de opdracht geeft om aan te vallen, krijgt de volgzame soldaat die de vijand doodt een medaille. Maar als dezelfde soldaat op eigen houtje iemand doodt, wordt hij daarvoor gestraft. Op dezelfde manier begaan we als we alleen prasada of geofferd voedsel eten geen zonde, omdat Krishna ons vraagt om Hem vegetarisch voedsel te offeren. Dit wordt bevestigd in de Bhagavad-gita (3.13): ” De toegewijden van de Heer worden van allerlei zonden verlost omdat ze voedsel eten dat eerst geofferd is. Anderen, die voedsel bereiden voor hun eigen zinsbevrediging, eten voorwaar alleen maar zonde.”

8 Responses to Waar in de vedische geschriften staat dat de mens geen vlees mag eten?

 1. radharamandas June 6, 2014 at 8:02 pm #

  Sri Sri Guru- Gauranga- Gandharvika-Giridhari-Radha-Vinodabiharijiu ki jay!

  Sri Sri Radha Raman-bihariji ki jay!

  En de gehele guru-parampara ki jay!

  Baab Re Baap kya Paap Ho Rahai?

  Hare Krsna!

 2. radharamandas June 6, 2014 at 8:04 pm #

  Rahahai?

 3. Mala April 12, 2016 at 1:59 pm #

  Er is veel onwetendheid in de wereld.
  Wat mensen vaak zien als iets heiligs, is in werkelijkheid een groot kwaad zoals het offeren van dieren…
  Het is onmogelijk om geluk voor jezelf te verwerven door andere wezens schade toe te brengen.
  Breng dergelijke daden a.u.b niet in praktijk.

  De mens is een bron van terreur voor dieren.
  Degene die dit toch doen zijn schuldig aan veelvoudige misdaden.
  De mens is de bron van veelvuldig kwaad, het is volledig verstoken van goedheid.
  Het merendeel van deze onschuldige dieren worden gedood voor geld en winst.
  Elk levend wezen is als een acteur op het podium van het leven. Je eigen vlees en het vlees van anderen zijn hetzelfde.
  Als je werkelijk compassie voelt voor de wezens, je de moed hebt hen daadwerkelijk in de ogen te kijken en je ziet de pijn, de angst, het verdriet en lijden, hoe kun je het dan over je hart verkrijgen daaraan deel te hebben.
  Mensen zijn niet alleen geestelijke, maar ook stoffelijke wezens. Ze moeten doden om te overleven, dat is een gegeven. Mooier kunnen we het niet maken, niet makkelijker en ook niet leuker, maar het is een feit op deze wereld en deze tijd.
  Wil je het doden vergelijken met het doden van hoog ontwikkelde zoogdieren of vogels? Een bewustzijn en een ontwikkeld zenuwstelsel maken nogal een verschil. Is die vergelijking niet misdadig.
  Een volledig menselijk leven vereist gevoelens van empathie en sympathie – in één woord, mededogen – voor de slachtoffers van onrechtvaardigheid. Of de slachtoffers nu mensen, dan wel andere dieren zijn.
  Geef niet alleen aan je medemens veel liefde, mededogen en compassie door … ook grote liefde / mededogen voor dieren, planten, voor natuur en alle wezens op deze planeet.
  Dieren en planten kennen alleen onbewuste wreedheid: die is niet bedacht, enkel instinctief, ze halen er voordelen uit (de jacht, de voeding, de voortplanting ), maar geen genot, wellust en geneugte.
  Bij de mens is wreedheid bewust. De mens is in alles wreed, zelfs in het mededogen.
  Veel mensen willen de wereld veranderen, maar slechts weinigen zijn bereid hun eigen denken te veranderen.
  Wij doden dieren omdat wij geen eerbied voor het leven hebben en zonder dat gevoel van eerbied is het onmogelijk het leven te begrijpen, behalve hoogst oppervlakkig.
  Please, do not kill animals!

 4. sus April 13, 2016 at 10:44 am #

  haken en ogen.
  Ik werk in een bedrijf dat verpakkingsmateriaal maakt voor de vleesindustrie .
  Dus ik word beschouwd als een vleeseter.
  Maar mijn geld word wel geaccepteerd in de mandir?

  • Ashok April 14, 2016 at 11:25 pm #

   Brihaspati ook wel devaguru genoemd is de zoon van Angirasa rishi en Surupa. Hij is de leraar van de devata’s, kent de Veda’s en is een expert in alle vormen van kennis.De Brihaspati Niti Sara bevat essentiële kennis en is heel leerzaam.

   Verzen over Rijkdom:

   22. De rijkdom die een man vergaart door middel van zware inspanningen met gevaar voor eigen leven wordt na zijn dood door zijn opvolgers onderling verdeeld. Alleen de zonde die hij begaat in zijn gretigheid om te verdienen blijft zijn exclusieve eigendom.

   23. Bijeengegaarde en vastgelegde rijkdom van de gierigaard wordt dikwijls door anderen geplunderd zoals die van de muis en werkt verdriet in de hand.

   24. Bedelaars die door de straten dolen, naakt, door leed getroffen, rauw en gewapend met gebroken kommen, maken de wereld duidelijk dat dit de vruchten zijn die niet-vrijgevige mensen plukken.

   25. Oh gierigaards! De bedelaars die u smeken “Geef alstublieft iets,” onderwijzen u eigenlijk dat dit het gevolg is van niet geven. Word niet zoals zij.

   26. De opgepotte rijkdom van een gierigaard wordt niet benut in honderden offerandes (d.w.z. voor goede doelen) noch wordt het geschonken aan hen die dit toekomt; maar uiteindelijk wordt er gebruik van gemaakt in de huizen van rovers of in de schatkist van de koning gedaan.

   27. De rijkdom van de gierigaard gaat niet naar de tempelbeelden, brahmana’s, verwanten of naar hemzelf, maar gaat naar de rovers of koningen of wordt door vuur verteerd.

   28. Laat die rijkdommen niet de uwe zijn – de rijkdom verkregen met veel geploeter, door de grenzen van deugdzaamheid te overschrijden, of door een knieval voor de vijand te maken.

   • sus April 16, 2016 at 3:11 pm #

    29. Laten wij met z’n allen dan ook niet ploeteren en rijkdom vergaren .
    Laten wij dan ook geen vervoermiddel kopen om ons te verplaatsen.
    Kortom , als iedereen even hard werkt (dus niets doet) is iedereen een goed doel of een bedelaar .

    Wie zal dan geven?
    Arm en rijk heeft altijd bestaan.
    Oorlog en vrede ook.
    Natuurrampen ook.
    Dat alles is toch het werk va onze schepper?

 5. Ashok April 14, 2016 at 11:24 pm #

  De Zegen van de Sadhu

  Een rondreizende sadhu (heilige) en zijn discipel liepen door een stad. ‘Laten we kijken of we van onze reis een leerervaring kunnen maken,’ zei hij tegen zijn discipel. Het toeval wilde dat de Prins van het koninkrijk zijn fijne witte hengst besteeg juist toen ze voorbijkwamen.

  ‘Gegroet, heilige man,’ riep de prins uit. ‘Geef me alstublieft uw zegen.’ Zijn hand opheffend in een zegenend gebaar antwoordde de sadhu: ‘Moge u eeuwig leven.’ Terwijl de prins weggaloppeerde, vroeg de discipel van de sadhu: ‘Meester, waarom zegende u hem dat hij eeuwig mocht leven’? De sadhu antwoordde: ‘Hij geniet nu van een leven van zingenot. Hij jaagt echter voor de sport op dieren, dus wanneer hij sterft zal hij voor deze zonde moeten lijden. Daarom is het ‘t beste voor hem om eeuwig te blijven leven en te blijven zoals hij nu is.’

  Later zagen ze een jonge celibataire beoefenaar van het geestelijk leven, een in saffraankleurig kleed gehulde brahmachari, aalmoezen verzamelen voor zijn leraar. Zodra hij de sadhu zag, bracht hij zijn handen samen en betuigde zijn respect. De sadhu reageerde door te zeggen: ‘Moge je onmiddellijk sterven.’Opnieuw informeerde de discipel: ‘Waarom vervloekte u hem om te sterven’? De sadhu begon te lachen. ‘Dat was geen vloek, maar een zegen. Op het moment is hij zuiver en zondeloos. Maar als hij verder leeft, is zijn toekomst onzeker.’ ‘Hoe dat zo’? vroeg de discipel. ‘Omdat altijd het gevaar bestaat om terug te vallen in wereldse gewoontes. Maar als hij nu meteen sterft, zal hij beslist bevorderd worden naar de hogere regionen.’

  Toen ze de markt naderden, moest de discipel zijn neus dichthouden. De lucht was vervuld van de weeë doodsgeur afkomstig van de lichamen van gevilde dieren die in stukken gehakt aan haken hingen voor de slagerij. Een man met een rood gezicht, de winkeleigenaar, riep naar de sadhu: ‘Hallo! Heb je nog een zegen voor me vandaag’? Opnieuw stak de sadhu zijn hand zegenend omhoog. ‘Ja, ik zegen je dat je mag leven noch sterven.’ De slager krabde zijn hoofd en mompelde: ‘Wat een rare zegen.’ Toen ze de markt verlaten hadden, vroeg de discipel: ‘Wat bedoelde u met die begroeting’? ‘Denk je niet dat de slager zich nu in een helse toestand bevindt’? vroeg de sadhu. Zijn discipel knikte. ‘Hij heeft zoveel onschuldige dieren gedood dat hij zeker duizenden jaren in de hel zal moeten doorbrengen,’ legde de sadhu uit. ‘Dus hij zal lijden of hij nu leeft of sterft.’

  Vervolgens kwamen ze langs een tempelingang waar een toegewijde haar oprechte gebeden opzond naar de Allerhoogste Heer. Ze merkte niet eens dat de sadhu eraan kwam. Maar hij riep: ‘Moge je leven of moge je sterven.’ ‘Laat me raden waarom u dat zei,’ waagde de discipel. ‘Door onophoudelijk aan God te denken, is een toegewijde altijd gelukkig. Daarom maakt het voor haar geen verschil of ze leeft of sterft. Ze zal aan God blijven denken in dit leven en in het volgende.’ Glimlachend antwoordde de sadhu: ‘Je begint het te leren.’

 6. Rohit June 21, 2020 at 4:29 pm #

  Ik propageer sedert mijn jeugd, jaren 80, een vegetarische levenswijze. In de meeste gevallen reageerde men hier negatief op, ook mensen die zich hindoe noemen. Het dieptepunt was de reactie van Arya Samaj Nederland in 1992/1993. Als reactie op een artikel die ik geschreven had in hun blad ASAN Sandesh, namen ze een tegenartikel op waarin mijn artikel – en dus het vegetarisme – met de grond gelijk gemaakt werd.

Leave a Reply